T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 76464994-130[KDV.2018.78]-E.147335 Konu : Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin mal

ve hizmet alımlarında KDV istisnası.

28.08.2018

S.S.ANTALYA ESNAFLAR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİYAPI KOOPERATİFİ KARŞIYAKA MAH. GAZİ BULVARI NO: 175/4 ANTALYA

İlgi : a) 04.04.2018 tarih ve 167689 evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz. b) 24.05.2018 tarih ve 106360 sayılı yazımız.
c) 06.06.2018 tarih ve 947 sayılı dilekçeniz.
ç) 28.06.2018 tarih ve 957 sayılı dilekçeniz.

İlgi (a) da kayıtlı özelge talep formunuz ile kooperatifinizin inşaatı ile ilgili mal ve hizmet alımlarının KDV den istisna olup olamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmuş olup, ilgi (c) kayıtlı dilekçeniz ekinde kooperatif inşaatına ilişkin tapu ve yapı ruhsatı örnekleri ibraz edilmiştir.

İlgi (d) de kayıtlı dilekçenizde ise, kooperatif inşaatı için mal ve hizmet alımlarının yanısıra kooperatifçe yapımı tamamlanan işyerlerinin kooperatif üyelerine tesliminde KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı konusunda da görüş bildirilmesi istenilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

13/j maddesinde, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları 1/4/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna edildiği,

17/4-k maddesinde, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinin KDV den istisna olduğu

hükme bağlanmıştır.
Kanunun 13/j maddesinde yer alan istisnanın uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 18 Seri

No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 10. maddesinde, “Söz konusu istisnadan;

-12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler,

-24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ana sözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri

faydalanır.

Küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin bu istisnadan faydalanabilmesi için küçük sanayi sitesi inşa edilecek arsanın tapu sicilinin küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi adına tescil edilmiş olması ve bu arsanın küçük sanayi sitesi inşa edilmesine uygun olduğunun uygulama imar planı veya yetkili idarelerce verilecek ruhsat veya onay ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

İstisna kapsamına;
– Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, içme, kullanma ve atık su arıtma tesisi, doğalgaz, elektrik ve haberleşme tesislerine ilişkin altyapı işleri ile yolların yapımına ilişkin organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine yapılan teslim ve hizmetler,

– Küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine yapılan teslim ve hizmetler

girmektedir.” denilmektedir.

Buna göre, Antalya İli, Merkez İlçesi, Gaziler Köyünde bulunan Hazineye ait 550.483 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Maliye Bakanlığının 25.03.1999 tarih ve 9272 sayılı yazısı ile küçük sanayi sitesi alanı olarak kullanılmak üzere kooperatifinize satıldığı anlaşıldığından, söz konusu alandaki kooperatifinize ait inşaatlar nedeniyle mal ve hizmet alımlarının KDV den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, küçük sanayi sitesi kurulması amacıyla oluşturulan kooperatifinizin üyelerine işyeri teslimi 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-k maddesine göre KDV den istisna olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Emre GÖK
Vergi Dairesi Başkanı a. Gelir İdaresi Grup Müdürü V.

 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Soğuksu M. Kazımkarabekir C. 07050 ANTALYA

Telefon No: (0242) 237 85 35 Faks No: (0242) 237 84 92 e-Posta : İnternet Adresi : www.ant-vdb.gov.tr
Evrak doğrulama erişim adresi https://ebelgedogrulama.gib.gov.tr Pin: TWCTHTI2S1PHD8E

Bilgi için: Olcay ÜNAL Gelir Uzmanı